MBARSU

ผลงานนักศึกษา

ปัจจัย

ชื่อนักศึกษา : จณิสา เหล็กกล้า

รหัสนักศึกษา : 6510436

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ณกลมล

เทอมที่จบ  : 2/2566

6302520

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ …

6302520 Read More »

RBS

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ณกมล ชื่อ : คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อผู้วิจัย : จณิสา เหล็กกล้า รหัสนักศึกษาผู้วิจัย : 6 …

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต Read More »

Scroll to Top