MBARSU

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. (Master of Business Administration)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

Twilight MBA.

เหมาะกับบุคคลที่ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย วันจันทร์ถึงศุกร์

CEO MBA. / Executive MBA

เหมาะกับนักธุรกิจไฟแรง มีเวลาว่างแค่วันหยุด

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. (วิทยานิพนธ์)

แผน ข. (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

วัน - เวลา ในการเรียนการสอน

Twilight MBA.
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 18.00 – 21.00 น.

CEO MBA. / Executive MBA.
เรียนวันอาทิตย์
เวลา 09.00 – 19.00 น.

คุณสมบัติผู้เรียน

1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กําหนดของหลักสูตร
2. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดย ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

ภาคเรียน ค่าหน่วยกิต หน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา รวม
Twilight M.B.A.
3,200
40
20,000
Twilight M.B.A.
CEO / Executive M.B.A.
CEO / Executive M.B.A.
CEO / Executive M.B.A.
CEO / Executive M.B.A.
CEO / Executive M.B.A.
ภาคเรียน ค่าหน่วยกิต หน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา รวม
ภาคแผน ก แบบ ก2
3,200
42
20,000
ภาคแผน ข
3,200
36
20,000
Scroll to Top